استفاده از كدهاي سي اس اس براي ويرايش مطالب

در اين بسته با ساستفاده از كدهاي پيش فرض و آماده در قالب ميتوانيد وطالب را زيباتر ويرايش نماييد
نمونه: در ادامه نمونه هايي از نمايش را ميتوانيد مشاهده نماييد و در هر مطلب بكار ببريد ب

 

افكت تصوير اول

افكت هايي كه با استفاده از كدهاي سي اس اس براي استفاده در قالب ميتوانيد مشاهده نماييد و با كپي كردندر مطالب ديگر بكار ببريد تصاوير قابل تغيير مي باشند

 

Typography

نمونه نمايشي

نمايش افكت بر روي تصاوير

ادامه مطلب

 

افكت تصوير دوم

افكت هايي كه با استفاده از كدهاي سي اس اس براي استفاده در قالب ميتوانيد مشاهده نماييد و با كپي كردندر مطالب ديگر بكار ببريد تصاوير قابل تغيير مي باشند براي تغيير سايز نيز از طريق كدها ميتوانيد تغييرات دلخواه را انجام دهيد

 

Typography

نمونه نمايشي

نمونه افكت بر روي تصاوير

ادامه مطلب

 

افكت تصوير سوم

افكت هايي كه با استفاده از كدهاي سي اس اس براي استفاده در قالب ميتوانيد مشاهده نماييد و با كپي كردندر مطالب ديگر بكار ببريد تصاوير قابل تغيير مي باشند براي تغيير سايز نيز از طريق كدها ميتوانيد تغييرات دلخواه را انجام دهيد

 

Typography

نمونه نمايشي

نمايش نمونه افكت بر روي تصاوير

ادامه مطلب

 

<p class="نمونهنمايش شماره گذاري براي ويرايش مطالب منتشر شده در وبسايت

aجوملا فارسي به گونه اي طراحي شده و پايه ريزي شده است که کمترين فشار و مشکل را براي سرورهاي هاستينگ دارد. همچنين شما جهت استفاده هر چه بهتر از جوملا بايد از هاست هاي بهينه مانند مامبو سرور استفاده نماييد

bجوملا فارسي به گونه اي طراحي شده و پايه ريزي شده است که کمترين فشار و مشکل را براي سرورهاي هاستينگ دارد. همچنين شما جهت استفاده هر چه بهتر از جوملا بايد از هاست هاي بهينه مانند مامبو سرور استفاده نماييد.

cجوملا فارسي به گونه اي طراحي شده و پايه ريزي شده است که کمترين فشار و مشکل را براي سرورهاي هاستينگ دارد. همچنين شما جهت استفاده هر چه بهتر از جوملا بايد از هاست هاي بهينه مانند مامبو سرور استفاده نماييد.

 

Colored blocks

this is a paragraph with the class "blue"
<p class="blue" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "green"
<p class="green" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "red"
<p class="red" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "bluefill"
<p class="bluefill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "greenfill"
<p class="greenfill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "redfill"
<p class="redfill" > Text goes here</p>

 

Quote blocks

this is a paragraph with the class "quote-left"
<p class="quote-left" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "quote-right"
<p class="quote-right" > Text goes here</p>

 

Icon blocks

this is a paragraph with the class "badge"
<p class="badge" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "calendar"
<p class="calendar" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "chat"
<p class="chat" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "check"
<p class="check" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "cloud"
<p class="cloud" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "direction"
<p class="direction" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "divide"
<p class="divide" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "error"
<p class="error" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "fire"
<p class="fire" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "flag"
<p class="flag" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "heart"
<p class="heart" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "home"
<p class="home" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "info"
<p class="info" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "list"
<p class="list" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "mail"
<p class="mail" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "people"
<p class="people" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "star"
<p class="star" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "stat"
<p class="stat" > Text goes here</p>

 

Unordered lists


Default list
This is a list with the class "jm-light"
Enter the class name to ul tag <ul class="light">
This is a list with the class "jm-gray"
Enter the class name to ul tag <ul class="jm-gray">

 

Ordered lists


Default lis
This is a list with the class "jm-roman"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-roman">
This is a list with the class "jm-alpha"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-alpha">

 

Social icons with CSS3 effect

<p class="jm-icons"><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-facebook" style="margin: 0 10px 0 0;">&nbsp;</span></a><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-twitter" style="margin: 0 10px;">&nbsp;</span></a><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-google" style="margin: 0 10px;">&nbsp;</span></a></p>

 

 

 

نمايش دكمه ها

كد آماده براي نمايش دكمه هاي زيبا در وبسايت
Enter the class name to a tag <a class="readmore" />

نمايش جزئيات